Oferta – Psycholog

Oferta dla dzieci

więcej

 • Praca z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju, jej celem jest rozwijanie słabych stron dziecka; wyrównywanie deficytów w obszarze poznawczym, emocjonalnym oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, społecznych.
 • Zajęcia indywidualne w oparciu o zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, praca w oparciu o wskazania specjalistów, której celem jest wsparcie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami.
 • Wspieranie rozwoju dziecka, zajęcia profilaktyczne mające na celu diagnozę mocnych i słabych stron dziecka. Uczenie, w jaki sposób używać swoich mocnych stron, aby osiągać sukcesy szkolne. Nauka technik pamięciowych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Baw się i ucz – zajęcia indywidualne dla dzieci w każdym wieku rozwijające:
  • inteligencję emocjonalną, logiczną, słowną, ruchową, przestrzenną, interpersonalną;
  • kreatywność;
  • poczucie własnej wartości.

Oferta dla młodzieży i dorosłych

więcej

 • Poradnictwo psychologiczne – ma na celu identyfikację i zrozumienie problemu klienta, pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie w rozwoju osobistym.
 • Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu – ma na celu znalezienie optymalnego rozwiązania w danej sytuacji życiowej z uwzględnieniem doświadczenia i zasobów osoby potrzebującej pomocy; spotkania mają charakter spotkań indywidualnych, dostosowanych do potrzeb klienta.
 • Coaching – spotkania indywidualne dopasowane do potrzeb klienta mające na celu wytyczanie drogi rozwoju osobistego i odkrywanie swojego potencjału.

Oferta dla rodziców

więcej

 • Psychoedukacja – spotkania mają na celu uzyskanie wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego zachowania w określonych etapach życia. Wspieranie w radzeniu sobie z zachowaniami buntowniczymi i agresywnymi u dzieci.
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – mają na celu doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, wspieranie mocnych stron rodziców, sprzyjających byciu świadomym, zadowolonym i spełnionym rodzicem.
 • Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu – indywidualne spotkania mają na celu znalezienie optymalnego rozwiązania w danej sytuacji życiowej z uwzględnieniem doświadczenia i zasobów osoby potrzebującej pomocy.

Oferta dla profesjonalistów

więcej

 • Warsztaty dla nauczycieli, wychowawców rozwijające umiejętności:

  • radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się w grupie dzieci;
  • efektywnej komunikacji z dzieckiem, rodzicem, grupą;
  • inne, na prośbę klienta.
 • Konsultacje indywidualne – poradnictwo psychologiczne w sprawach dotyczących pracy z grupą dzieci, z dzieckiem o specjalnych potrzebach, rozmów z rodzicem.