Propozycje szkoleń – Pedagog

Dla specjalistów

więcej

Trener: Joanna Nienałtowska?Padło. Pedagog psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator. Refleksyjny praktyk. Posiada duże doświadczenia w pracy z wychowankami o zachowaniach trudnych oraz z rodzinami dysfunkcjonalnymi. Pasjonat pedagogiki i nowych trendów w zakresie uczenia i wychowania.

Czas trwania zajęć: 6-8 godz. dydaktycznych

Materiały: Skrypty w formie drukowanej lub elektronicznej (do ustalenia)

Adresaci: Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych. Kuratorzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucji wspierających dzieci, rodziny oraz nauczycieli i wychowawców. Studenci psychologii, kierunków pedagogicznych, społecznych dla tych ostatnich zniżka).

I JAK UCZYĆ I WYCHOWYWAĆ DZIECKO Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA Problematyka zachowań destrukcyjnych i trudnych wychowawczo. Przyczyny trudności wychowawczych (wewnętrzne i środowiskowe), specyfika zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń w procesie socjalizacji. Czynniki wynikające z dysfunkcjonalności rodziny, trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych jako źródeł problemów wychowawczych Metody korygowania zaburzonych zachowań i projektowania pracy wychowawczej z trudnymi uczniami. Interwencji na poziomie czynników mających źródło w dziecku, na poziomie interakcji nauczyciel-uczeń oraz na poziomie całej szkoły. Wpływ postawy nauczyciela-wychowawcy na zachowania destrukcyjne

II PRACA Z UCZNIEM Z RODZINY DYSFUNKCJONALNEJ i ZMARGINALIZOWANEJ Rodzaje dysfunkcji, konsekwencje dysfunkcji dla dorosłych członków rodziny oraz dzieci, funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze dzieci z rodzin z problemem uzależnień, praca z rodziną dysfunkcyjną i zmarginalizowaną, przemoc w rodzinie i jej konsekwencje.

III WYBRANE DYSFUNKCJE ROZWOJOWE. (FAS, ADHD, Zespół Aspergera) Problematyka ukrytej niepełnosprawności. Współpraca z rodzinami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ADHD czyli praca z dzieckiem ?bardziej?. Zespól Aspergera- geniusz może być nienormalnością FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy- specyfika funkcjonowania dziecka oraz nastolatka z zaburzeniami poalkoholowymi.

IV ZACHOWANIA OPOZYCYJNO- BUNTOWNICZE. ZABURZENIA ZACHOWANIA Zaburzenia zachowania, a przebieg procesu socjalizacji, interwencja wychowawcza w sytuacji zachowań destrukcyjnych, metody korygowania zaburzonych zachowań, praktyczne kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych wychowanków, postawa nauczyciela-wychowawcy, jako jeden z czynników profilaktyki oraz i korygowania zachowań destrukcyjnych. Zaburzenia opozycyjno – buntownicze u dzieci i młodzieży.

V WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Analiza osobowości uczniów. Błędy percepcji wpływające na szacowanie, opiniowanie, ocenianie. Efekt Galatei i efekt Golema. Czynniki związane z organizacja nauczania, które wpływają na motywację. Różnorodność w nauczaniu zindywidualizowanym. Strategie postępowania z dzieckiem o obniżonych możliwościach poznawczych. Trudności w uczeniu się jako źródło problemów w przystosowaniu szkolnym uczniów.

VI KONFLIKTY. GENEZA I RODZAJE. TWÓRCZE METODY ROZWIĄZYWANIA. MEDIACJE I NEGOCJACJE Geneza i rodzaje konfliktów, twórcze metody rozwiązywania konfliktów. Zniekształcenia poznawcze jako przyczyna konfliktów. Model rozwiązywania konfliktu w szkole. Pozytywne strony konfliktów

VII ASERTYWNOŚĆ Asertywność, zachowania asertywne. Kryteria różnicujące człowieka uległego, agresywnego, asertywnego. Zachowania asertywne- co ryzykujemy, co zyskujemy. Lista praw asertywnych. Pięć praw Fensterheima. Asertywność w pracy nauczyciela/ wychowawcy

VIII STRES ZAWODOWY OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PROFESJONALNĄ POMOC Definicja, rodzaje, symptomy stresu. Psychologiczne koncepcje stresu. Osiem cech decydujących o zdrowiu (psychoneuroimmunologia). Wymiary, które warto przeanalizować w sytuacji zagrożenia długotrwałym stresem. Psychologiczne techniki redukcji poziomu stresu. Kliniczny oraz wypalenia zawodowego i jego skuteczne redukowanie

IX WYBRANE ZASOBY OSOBISTE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PROFESJONALNĄ POMOC. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE Zasoby osobiste i ich rodzaje. Rozwinięcie problematyki niektórych zasobów, istotnych z punktu widzenia wykonywania zawodów wspierających. Sposoby pomiarów podstawowych zasobów osobistych Kompetencje emocjonalne – pięć wymiarów inteligencji emocjonalnej. Praktyczne wymiary korzystania z zasobów osobistych.

X UCZEŃ TRUDNY. JAK GO SKŁONIĆ DO NAUKI Uczeń trudny- przykładowe studium przypadku. Istota motywacji. Współczesne teorie motywacji i ich konotacje praktyczne. Wsparcie ucznia w poznaniu własnej psychiki. Schemat cyklu myślowego. Klasa jako środowisko motywujące. Czynności podejmowane dla promowania rozwoju uczniów i dla wzmocnienia tendencji do samodzielnego kierowania sobą w procesie uczenia się Strategie wspierania uczniowskiej motywacji

XI PRZEMOC I AGRESJA WCZESNE ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA ZJAWISKA PRZEMOCOWE I AGRESYWNE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM Agresja i przemoc w różnych fazach rozwojowych. Przemoc szkolna i prześladowanie, jako typy agresji społecznej. Klimat społeczny w klasie. Wpływ grupy na pojawianie się zachowań agresywnych. Konsekwencje ponoszone przez sprawców. Mechanizmy wychodzenia z przemocy. Zasady reagowania na przemoc

XII SZKOLNE GRY UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW Gry psychologiczne jako rodzaj komunikacji interpersonalnej. Gry psychologiczne nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Błędy percepcji wpływające na szacowanie, opiniowanie, ocenianie

XIII GDY RODZICE STAJĄ SIĘ ROSZCZENIOWI Zasady współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem metod motywowania tzw. ?trudnych? rodziców. Gry psychologiczne rodziców. Mechanizm powstawania postawy roszczeniowej. Techniki behawioralne i komunikacyjne w kontakcie z tzw. trudnymi rodzicami Niektóre rady dotyczące wywierania wpływu na innych

XIV KLASA JAKO GRUPA WYCHOWAWCZA Społeczny wymiar sytuacji szkolnej- kierowanie zespołem klasowym. Diagnoza grupy – przykładowa karta diagnozy, mechanizmy grupowe, zestawienie ról społecznych, praktyki dyscyplinujące, techniki modyfikacji zachowania w kierowaniu klasą szkolną, metody kreatywnego rozwiązywania konfliktów w grupie, skuteczne zarządzanie klasą – przydatne strategie

XV PROCESY PSYCHOLOGICZNE WPŁYWAJĄCE NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU UCZENIA SIĘ Uwaga!! Szkolenie dotyczy wyłącznie praktycznych aspektów pracy z dziećmi i młodzieżą.

Poziom samooceny a funkcjonowanie społeczne dzieci. Poradnik przetrwania dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. Uczenie dzieci opanowania i koncentracji – wskazania dotyczące bezpośredniej pracy z dzieckiem. Jak pomóc dziecku dobrze się zachowywać – wskazówki do bezpośredniej pracy z dzieckiem

XVI POZNAĆ SIEBIE – ZROZUMIEĆ INNYCH. ZASOBY OSOBISTE W PRACY NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY Poznać siebie, zrozumieć innych. Psychologiczne preferencje nauczyciela i ucznia. Zastosowanie narzędzia MBTT. Umiejętności psychologiczne nauczyciela. Autorytet wychowawczy

XVII Kto radzi sobie z dyscypliną w klasie (grupie wychowawczej) Postawy nauczycieli, a zachowanie uczniów. Społeczny wymiar sytuacji klasowej. Techniki modyfikacji zachowania w praktyce szkolnej i wychowawczej. Kto radzi sobie z dyscypliną w klasie- przegląd metod praktycznych. Komunikacja niewerbalna, a dyscyplina w klasie. Aspekty zarządzania klasą i jej kontroli

XVIII Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD) w teorii i praktyce. Przyczyny, objawy zespołu hiperkinetycznego, praktyczne metody pracy edukacyjnej, wychowawczej oraz usprawniania rozwoju. Praktyczne rady dotyczące organizacji i wsparcia prawidłowego funkcjonowania dziecka w środowisku placówki. Osobowość ADHD- owca: dziecko-adolescent- dorosły. Perspektywa życia z zespołem ADHD- metody wspierana dorosłych. Nauczyciel – wychowawca dziecka z zespołem hiperkinetycznym. Jak przetrwać efektywnie, czyli budowanie zasobów osobistych w pracy z ?dziećmi bardziej?.

SZKOLENIA KRÓTKIE (3 – 4 godz. dydakt.)

 1. Uczeń trudny wychowawczo
 2. Zaburzenia procesu socjalizacji dzieci i młodzieży, zachowania opozycyjno-buntownicze
 3. Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania?
 4. Postawy nauczycieli, a zachowania uczniów.
 5. Agresja i przemoc szkolna
 6. Kto radzi sobie z dyscypliną w klasie (grupie wychowawczej)
 7. Trudna klasa. Jak ją opanować, uczyć i wychowywać?
 8. Kierowanie klasą szkolną i grupą wychowawczą
 9. Konflikty w klasie i grupie wychowawczej
 10. Komunikacja w pracy nauczyciela i wychowawcy-teoria i praktyce. Strategie radzenia sobie z niepożądanymi docinkami i uwagami, komunikacja z ?trudnymi? osobami.
 11. Praca z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej
 12. Przemoc wobec dziecka
 13. Świetlice środowiskowe, jako forma profilaktyki pierwszorzędowej.
 14. Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD) w teorii i praktyce.
 15. ADHD ? reaktywacja
 16. Płodowy Zespół Alkoholowy
 17. Współpraca szkoły z rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ?trudnych rodziców?.
 18. Umiejętności wychowawcze w pracy nauczyciela
 19. Praca z dzieckiem o obniżonych możliwościach poznawczych- motywowanie do pracy, stymulowanie rozwoju.
 20. Kształtowanie prawidłowej samooceny i poczucia wartości u uczniów.
 21. Indywidualizacja w procesie edukacyjnym i wychowawczym
 22. Motywowanie uczniów do nauki
 23. Etos pracy i nauki jako wartość wychowawcza
 24. Autorytet nauczyciela.
 25. Heroizm i altruizm-wyzwania dla współczesnej pracy edukacyjno-wychowawczej
 26. Preferencje sensoryczne (modalne), dominacja pracy danej półkuli mózgowej, cechy temperamentalne w praktyce szkolnej i wychowawczej. Teoria Inteligencji Wielorakich w nauczaniu i wychowaniu.
 27. Jak wspierać ucznia w skutecznym i efektywnym uczeniu się?
 28. Jak uczyć uczniów uczenia się?
 29. Wspomaganie w nauce uczniów z trudnościami w uczeniu się.
 30. Poznać siebie – zrozumieć innych. Zastosowanie narzędzia MBTT. Rola samooceny w procesie nauczania i wychowania
 31. Stres i wypalenie zawodowe
 32. Poradnik przetrwania, czyli dzieci i młodzież w kłopocie. Warsztat dla osób wspierających uczniów z trudnościami w uczeniu się
 33. ADHD, FAS, Zespól Aspergera, Autyzm.
 34. Asertywność

Spotkania z rodzicami

więcej

 1. Jak być dobrym rodzicem trudnego ucznia?
 2. Kochaj i stawiaj granice
 3. Nastolatki – co się dzieje z ciałem i duszą?
 4. Jak pomóc dziecku dobrze się zachowywać (dla rodziców dzieci młodszych)
 5. Bliżej siebie, dalej od uzależnień

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży

więcej

 1. Biorę odpowiedzialność – zajęcia nt. Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS
 2. Jak nie tracić głowy w szkole? – warsztaty nt. rozpoznawania własnych preferencji sensorycznych, profili dominacji półkul mózgowych, rodzajów inteligencji oraz metod skutecznego uczenia się.
 3. Stres – dobry czy zły?
 4. Jak porozumiewać się z innymi?
 5. Uwaga ? konflikty!
 6. Jak być panem własnego czasu? Metody gospodarowania czasem.